Algemene leveringsvoorwaarden Bolster Softgoods B.V.

Gevestigd aan de Veerpolder 1D, 2361 KV Warmond, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66039002

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 1. Bolster Softgoods B.V.: de wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Product afneemt van Bolster Softgoods B.V. en wederpartij bij de Overeenkomst met Bolster Softgoods B.V. in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Product(en): de zaak of zaken die door Bolster Softgoods B.V. in opdracht van de Opdrachtgever worden gefabriceerd en/of geleverd.
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen Bolster Softgoods B.V. en de Opdrachtgever tot het fabriceren en/of leveren van Producten.
 5. Partijen: Bolster Softgoods B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk.
 6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarop Bolster Softgoods B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Bolster Softgoods B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Bolster Softgoods B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Bolster Softgoods B.V. onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Bolster Softgoods B.V. gesloten Overeenkomst.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Bolster Softgoods B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Bolster Softgoods B.V. in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Bolster Softgoods B.V. vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.
 7. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Bolster Softgoods B.V. gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Bolster Softgoods B.V. gesloten Overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
 9. Bolster Softgoods B.V. behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Bolster Softgoods B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Bolster Softgoods B.V. zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Bolster Softgoods B.V. opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Bolster Softgoods B.V. haar aanbieding baseert.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Bolster Softgoods B.V. binden Bolster Softgoods B.V. niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bolster Softgoods B.V. niet tot het leveren van een gedeelte van de Producten of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Bolster Softgoods B.V. zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders.
 7. Indien Bolster Softgoods B.V. met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Bolster Softgoods B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Bolster Softgoods B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet- voorzien omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Bolster Softgoods B.V. eerst dan tot stand nadat Bolster Softgoods B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Indien Opdrachtgever mondeling akkoord gaat met de offerte en er mee instemt, of die indruk wekt, dat Bolster Softgoods B.V. werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de opdracht vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd en komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Bolster Softgoods B.V. begint met het verrichten van haar werkzaamheden. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Bolster Softgoods B.V. verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Bolster Softgoods B.V. slechts, indien deze door Bolster Softgoods B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Bolster Softgoods B.V. naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd.
 2. Bolster Softgoods B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Bolster Softgoods B.V. is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 6. Uitvoerings- en leveringstermijnen

 1. Indien voor de uitvoering of levering van (een gedeelte van) de Overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Bolster Softgoods B.V. is niet aansprakelijk in het geval van voor de Opdrachtgever schadelijke gevolgen wegens overschrijding van uitvoerings- of leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Bolster Softgoods B.V..
 3. Indien Bolster Softgoods B.V. gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de uitvoering of levering, vangt de uitvoerings- of levertermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Bolster Softgoods B.V. heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijnen geldt niet dat Bolster Softgoods B.V. na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Bolster Softgoods B.V. een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Bolster Softgoods B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Bolster Softgoods B.V. binnen deze termijn niet alsnog conform de Overeenkomst uitvoert, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

 

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Bolster Softgoods B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bolster Softgoods B.V. zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Bolster Softgoods B.V. de Opdrachtgever hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Bolster Softgoods B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Bolster Softgoods B.V. proberen te trachten – voor zover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. Bolster Softgoods B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bolster Softgoods B.V. kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 8. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek of bedrijf te Warmond. Het risico met betrekking tot de Producten gaat over op het moment dat de zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. De van toepassing verklaarde Incoterms prevaleert in dat geval boven hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent levering en risico-overgang is bepaald.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Het is Bolster Softgoods B.V. toegestaan de bestelde Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Bolster Softgoods B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 9. Zichttermijn en herroepingsrecht

Alle Producten die door Bolster Softgoods B.V. worden gemaakt, worden gemaakt volgens de specificaties van de Opdrachtgever. Producten worden bijvoorbeeld op verzoek van de Opdrachtgever in een bepaalde (niet standaard) maat of in een bepaalde kleur geleverd. De Producten en de Overeenkomst zijn derhalve van het herroepingsrecht uitgesloten.

 

Artikel 10. Technische eisen

 1. Indien de geleverde Producten buiten Nederland worden gebruikt, is Bolster Softgoods B.V. er niet verantwoordelijk voor dat de Producten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wet- of regelgeving van het land waar de Producten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de Overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde informatie, gegevens en specificaties omtrent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaraan de Producten dienen te voldoen.
 2. Alle andere technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren Producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

 

Artikel 11. Conformiteit

 1. Indien door Bolster Softgoods B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Afwijkingen in het geleverde Product, die binnen een redelijke marge vallen, waaronder eventuele kleurverschillen, dienen door de Opdrachtgever te worden geaccepteerd en geven de Opdrachtgever geen recht op ontbinding, schadevergoeding of vervanging.
 2. De door Bolster Softgoods B.V. geleverde Producten mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde Producten, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven Opdrachtgever geen recht de gekochte Producten niet te aanvaarden, noch op ontbinding, schadevergoeding of vervanging.

 

Artikel 12. Garantie

 1. Bolster Softgoods B.V. garandeert dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde Product(en) betrekking hebbende factuur.
 2. Indien een Product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Opdrachtgever recht op herstel van het Product. Dit geldt niet voor de gehele batch indien er slechts 1 product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont. Bolster Softgoods B.V. kan ervoor kiezen om het Product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het Product niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van eventueel beschreven instructies. Onder onjuiste behandeling wordt in ieder geval verstaan:
      1. montage van de geleverde Producten, anders dan volgens de door Bolster Softgoods B.V. geleverde voorschriften dan wel montagehandleiding;
      2. onvoldoende of niet-tijdig onderhoud van de Producten;
      3. onderhoud met niet door Bolster Softgoods B.V. voorgeschreven onderhoudsmiddelen alsmede onderhoud en schoonmaak met (te) agressieve middelen of apparatuur;
      4. blootstelling aan te hoge temperaturen;
      5. bewerking van de Producten, waaronder het aanpassen van de vorm, afmetingen of het (laten) doen van aanpassingen.
 4. Indien de garantie een Product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat Product wordt gegeven.
 5. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Bolster Softgoods B.V., van de geleverde Producten heeft plaats gevonden.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bolster Softgoods B.V. geleverde Producten blijven het eigendom van Bolster Softgoods B.V. totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Bolster Softgoods B.V. gesloten Overeenkomsten is nagekomen, vorderingen ter zake de (kosten van) invordering van niet betaalde facturen daaronder mede begrepen.
 2. Door Bolster Softgoods B.V. geleverde Producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bolster Softgoods B.V. dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Bolster Softgoods B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bolster Softgoods B.V. zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Bolster Softgoods B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen

 1. De Opdrachtgever dient de gekochte Producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste Producten zijn geleverd;
  • of de afgeleverde Producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
  • of de afgeleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Indien de Opdrachtgever na ontvangst zichtbare gebreken of tekorten constateert, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan Bolster Softgoods B.V. te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Bolster Softgoods B.V..
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de bestelde Producten bestaan.
 5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolster Softgoods B.V. aan Bolster Softgoods B.V. worden geretourneerd.

 

Artikel 15. Facturatie

 1. Bij opdrachten tot een factuurbedrag van € 10.000,- excl. BTW verlangt Bolster Softgoods B.V. van Opdrachtgever een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag bij opdrachtverstrekking. Na levering van de Producten wordt vervolgens de resterende 50% in rekening gebracht.
 2. Bij opdrachten met een factuurbedrag hoger dan €10.000,- excl. BTW brengt Bolster Softgoods B.V. de kosten als volgt aan Opdrachtgever in rekening:
  • 20% bij opdrachtverlening
  • 35% bij aanvang van de werkzaamheden die verband houden met de opdracht
  • 35% halverwege oplevering
  • 10% bij oplevering van de opdracht

 

Artikel 16. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door Bolster Softgoods B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Bolster Softgoods B.V. is gerechtigd de facturen digitaal te verzenden.
 2. Na het verstrijken van de betaaltermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Bolster Softgoods B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de levering uit te stellen.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Bolster Softgoods B.V. maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Bolster Softgoods B.V. gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. In bovenstaande gevallen heeft Bolster Softgoods B.V. voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 5. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever binnen 5 Werkdagen na de factuurdatum schriftelijk zijn bezwaren aan Bolster Softgoods B.V. kenbaar te maken. De betalingsverplichting blijft te allen tijde staan. Betaling mag dan ook niet worden opgeschort. Het eventueel teveel betaalde zal, eerst nadat daarvan sprake is gebleken, door middel van een creditfactuur worden verrekend.
 6. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft Bolster Softgoods B.V. het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling voor het factuurbedrag.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Bolster Softgoods B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Bolster Softgoods B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bolster Softgoods B.V. voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of gebreken in door Bolster Softgoods B.V. geleverde Producten is beperkt tot nakoming van de garantievoorwaarden zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden. Op het moment dat Bolster Softgoods B.V. aan haar garantieverplichtingen jegens de Opdrachtgever heeft voldaan, kan Bolster Softgoods B.V. niet tot enige (verdergaande) aansprakelijkheid of schadevergoeding worden aangesproken.
 2. De aansprakelijkheid van Bolster Softgoods B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, lichamelijk letsel en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Bolster Softgoods B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bolster Softgoods B.V. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
 4. De aansprakelijkheid van Bolster Softgoods B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Bolster Softgoods B.V. in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 5. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Bolster Softgoods B.V. aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Bolster Softgoods B.V. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Bolster Softgoods B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Bolster Softgoods B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Bolster Softgoods B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 7. Bolster Softgoods B.V. kan uitsluitendtot enige aansprakelijkheid worden gesteld  voor schade aan de door haar zelf te fabriceren en/of  te leveren producten en/of productaanpassingen. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot uitsluitend de kostprijs van producten.  Producten van Opdrachtgever waar Bolster Softgoods B.V. een deelbewerking op uitvoert, zijn uitgesloten van enige aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid zal bepaald worden op basis van redelijkheid en billijkheid.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bolster Softgoods B.V.

 

Artikel 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bolster Softgoods B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bolster Softgoods B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in Bolster Softgoods B.V. daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bolster Softgoods B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bolster Softgoods B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Bolster Softgoods B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 19. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Bolster Softgoods B.V. en een Opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Bolster Softgoods B.V. omstandigheden ter kennis komen die Bolster Softgoods B.V. goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Bolster Softgoods B.V. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In voormelde gevallen is Bolster Softgoods B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Bolster Softgoods B.V. schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Bolster Softgoods B.V. zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bolster Softgoods B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 20. Verjaringstermijn

De termijn waarbinnen Opdrachtgever Bolster Softgoods B.V. tot vergoeding van schade kan aanspreken, is in alle gevallen beperkt tot 1 jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het moment waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. De aansprakelijkheid van Bolster Softgoods B.V. vervalt in ieder geval na ommekomst van 12 maanden na levering van de Producten waaruit de schade voortvloeit.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht, uitleg van de voorwaarden en forumkeuze

 1. Op alle door Bolster Softgoods B.V. gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Bolster Softgoods B.V., tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Bolster Softgoods B.V. met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.